Predstavenstvo

Predsedkyňou predstavenstva Spoločnosti priateľov Carnunta je pani HR Dr. Christa Farka. Riadi 9-členné predstavenstvo, obchody podporného spolu a koordinuje jeho aktivity.

Publikácie

Časopis vznikol v roku 1886 ako „Spravodajca Spoločnosti Carnuntum“. Od roku 2011 vychádza dvakrát do roka v novom formáte.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List