Výstava Múzea Carnuntina "Carnuntum a cisárske armády" prezentuje, ako sa vďaka prítomnosti rímskej armády menil v Carnunte obraz osídlenia, hospodárstvo, ale aj spolužitie v regióne.

Rímsky orol

Výstava Múzea Carnuntina "Carnuntum a cisárske armády" prezentuje, ako sa vďaka prítomnosti rímskej armády menil v Carnunte obraz osídlenia, hospodárstvo, ale aj spolužitie v regióne.

Nová výstava Múzea Carnuntina prezentuje, ako sa vďaka prítomnosti rímskej armády menil v Carnunte obraz osídlenia, hospodárstvo, ale aj spolužitie v regióne. „Rímsky orol“ zobrazuje nárok na moc rímskych cisárov. Ako symbol najvyššieho boha Jupitera bol zároveň heraldickým znakom légie a symbolom rímskeho vojska.

Výstavný koncept

Cisársky orol bol predovšetkým symbolom mocenských nárokov rímskych cisárov a Ríma ako svetovej mocnosti. Jupiter bol však zároveň heraldickým znakom légií a všeobecným symbolom rímskych vojsk. Výstava nadväzuje koncepčne – rozvrhnutím jednotlivých tém –  na telesnú stavbu tohto symbolu. Vo vertikálnej osi - rozdelená sklenenou tabuľou na prízemí – ozrejmuje výstava vzťah medzi posvätnosťou vlajky -  úlohu svätyne légií ako „úschovne“ heraldického orla - a rímskymi božstvami. Obe krídla múzea na poschodí, rozdelené priestorovo na dve časti, symbolizujú (v horizontálnej osi) krídla orla v rozlete. V zvislej osi mapuje usporiadanie výstavy geografické prepojenie Ríma ako centra Rímskej ríše na juhu s územím na severe, teda na opačnej strane Limesu, v susedstve Carnunta, ktoré Rimania nazývali „Barbaricom“. Vďaka prítomnosti rímskej armády nadobudlo Carnuntum – provinčné sídlo rímskej posádky na hranici ríše – taký význam, že sa stalo hlavným mestom provincie a metropolou na podunajskom úseku hranice.

 

 

Ťažiskové témy výstavy

Vychádzajúc z najaktuálnejších výsledkov výskumu, poskytuje výstava súhrn informácií o vojenskej topografii a vývoji osídľovania Carnunta. Prostredníctvom modernej techniky predstavujú vedci v centrálnom newsroome jednotlivé pôsobiská vojska. Vzhľadom na to, že Carnuntum bolo mestom na okraji podunajskej časti Limes Romanus, stáva sa ťažiskom výstavy práve život armády ako ochrancu hranice rímskeho impéria. Zabezpečenie hranice, obchod a kultúrna výmena boli podstatnými medzníkmi v rozkvete hospodárstva a kultúry Carnunta na metropolu obchodu. Ďalšou z tém, na ktoré sa výstava zameriava, je život jednotlivých príslušníkov rímskej posádky. Zaoberá sa otázkami, odkiaľ vojaci pochádzali, ako sa postupne vyvíjala ich kariéra, ako boli vyzbrojení a ako rímske vojsko fungovalo. Písomný výklad o osobnej kariére a životných osudoch legionárov sa opiera o vystavené originálne nálezy z Carnunta.

 

Brožúra

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List