Vedecký riaditeľ Rímskeho mesta Carnuntum, dvorný radca Mag. Franz Humer, vyštudoval klasickú archeológiu, dejiny staroveku a dejiny umenia na univerzite v Salzburgu. Jeho život je už temer 30 rokov úzko spätý s vedeckým výskumom Rímskeho mesta Carnuntum. Do funkcie vedeckého riaditeľa bol vymenovaný v roku 2001.

Vedci v Carnunte

Vedecký riaditeľ Rímskeho mesta Carnuntum, dvorný radca Mag. Franz Humer, vyštudoval klasickú archeológiu, dejiny staroveku a dejiny umenia na univerzite v Salzburgu. Jeho život je už temer 30 rokov úzko spätý s vedeckým výskumom Rímskeho mesta Carnuntum. Do funkcie vedeckého riaditeľa bol vymenovaný v roku 2001.

Dvorný radca Mag. Franz Humer

Vedecký riaditeľ Rímskeho mesta Carnuntum vyštudoval v rokoch 1983 až 1988 klasickú archeológiu, dejiny a vedu staroveku a dejiny umenia na Univerzite Parisa-Lodrona v Salzburgu. Popri samotnom akademickom vzdelávaní vyučoval zároveň na Inštitúte klasickej archeológie uvedenej univerzity ako asistent. Svoje štúdium v hlavnom študijnom predmete zavŕšil diplomovou prácou „Hypostálne sály v gréckej architektúre“ (Pod: Univ. Prof. Dr. F. Felten).

Popri intenzívnej archeologickej činnosti a výskume v Rakúsku absolvoval počas štúdia viacero obsažných archeologických študijných ciest do Egypta, Albánska, Belgicka, Bulharska, Nemecka, Francúzska, Grécka, Veľkej Británie, Guatemaly, Hondurasu, Talianska, Jordánska, Kolumbie, Chorvátska, Macedónska, Mexika, Holandska, Nórska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Sýrie, Česka, Tuniska, Turecka, Maďarska, na Maltu a Cyprus.

Franz Humer je už takmer 30 rokov vďaka svojej vedeckej činnosti v službách krajiny Dolné Rakúsko v mimoriadne úzkom vzťahu s Carnuntom. Okrem archeologických vykopávok v oblasti Carnunta (od r. 1987) a administratívneho vedenia podniku bol v roku 1996 kľúčovým organizátorom pri príprave otvorenia Archeologického parku (09. 06. 1996), kde okrem svojej práce ako vedúci vykopávok Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko v Carnunte je stále činný ako vedecký riaditeľ Rímskeho mesta Carnuntum, súčasti súkromneho podniku na podporu kultúry NÖKU (Dolnorakúsky kultúrny podnik).

V roku 2001 bol Franz Humer povýšený do funkcie jediného splnomocnenca Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko pre „Pobočku“ Carnuntum (Múzeum Carnuntinum, Múzeum v prírode Petronell-Carnuntum, Kulturfabrik Hainburg). Okrem toho prevzal zodpovednosť za administratívnu a finančnú agendu archeológie rímskej krajinnej architektúry v Spolkovej krajine Dolné Rakúsko. V roku 2013 získal „predčasne“ titul „Dvorný radca“ (rakúsky titul zamestnanca štátu, v závislosti od počtu služobných rokov).

Zatraktívnenie a veľkolepá, novátorsky koncipovaná prezentácia Carnunta (vykopávky a múzeum na báze vedeckého základného výskumu, napr. trojdimenzionálna rekonštrukcia rímskej architektúry v originálnej lokalite v Múzeu v prírode alebo dobové muzeálne výstavy) sú hlavnými sťažňami jeho vedeckej, kurátorskej činnosti a sprostredkovania vedecko-kultúrnych poznatkov.

Okrem toho je mu vždy dôležité, integrovať do archeologickej činnosti v Carnunte najnovšie prírodovecké techniky. Jedným z vrcholných výsledkov jeho činnosti bolo nepochybne zorganizovanie Dolnorakúskej výstavy 2011 „Erobern – Entdecken – Erforschen“ (Dobýjať-Objavovať-Preskúmať) v 3 lokalitách, ktorá sa stretla s doposiaľ ojedinelým záujmom 560.000 návštevníkov.

Popri tejto činnosti prispieva už roky k výchove akademického dorastu – vyučuje na Viedenskej univerzite a Technickej univerzite v Grazi.

Vo vedeckej oblasti dokázal nadviazať spoluprácu s rozličnými rakúskymi i zahraničnými partnermi (napr. Nemecko, Veľká Británia, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko) a rozvinúť s nimi v Carnunte spoločný medziodborový výskum so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko.

Jeho spektrum vedeckých publikácií siaha ďaleko za hranice Carnunta. Ako autor a vydavateľ akademických zborníkov má na „konte“ viac než 250 vedeckých publikácií.

Franz Humer vykonáva o. i. vedúcu pozíciu v Spoločnosti priateľov Carnunta a je intenzívne činný v Inštitúte Ludwiga Boltzmanna pre archeologickú prospekciu a virtuálnu archeológiu, v Múzejnom spolku Asparn a. d. Zaya, v ICOM Austria a Múzejných archeológov Rakúska.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List