Virtuálna archeológia

Inštitút na vyhľadávanie archeologických nálezov a virtuálnu archeológiu (LBI ArchPro) založila v roku 2010 Spoločnosť Ludwiga Boltzmanna v spolupráci s viacerými partnermi z Európy. LBI ArchPro sa venuje vývoju veľkoplošných a efektívnych metód neinvazívneho zisťovania/odhaľovania, mapovania, vizualizácie a interpretácie archeologického kultúrneho dedičstva. Medzinárodná sieť sa venuje archeologickému výskumu na území celej Európy: archeológovia, geofyzici, informatici, fyzici, geológovia a technici vykonávajú interdisciplinárny výskumný program s najnovšími technológiami prospekcie, ktorými je možný nedeštruktívny pohľad pod povrch pôdy. Inštitút vedie už od jeho založenia Univ.-Prof. Dr.Wolfgang Neubauer.  LBI ArchPro sa stal blízkym vedeckým partnerom Rímskeho mesta Carnuntum: v roku 2011 objavil gladiátorskú školu a v roku 2014 lokalizoval jeden z prvých vojenských táborov Carnunta.

Metodika

Metóda leteckého „snímkovania“ novými magnetometrami s podporou radarových systémov na zemi umožnila popri identifikácii terénu lokalizáciu archeologických nálezov, ukrytých pod jej povrchom, prispela k zmapovaniu nálezísk tisícročných pokladov, spracovanie výsledkov na počítači a sledovanie digitálnych modelov na obrazovke počítača

Prieskum zeme zo vzduchu (letecké laserové snímkovanie; Airborne Laserscanning) je neinvazívnou   a menej nákladnou metódou zisťovania nálezísk. Výsledkom sú detailné mapy archeologických štruktúr a digitálne modely krajiny na obrazovke počítača.

Najefektívnejšou z metód geofyzikálnej archeologickej prospekcie (vyhľadávania) je meranie s využitím magnetometra v kombinácii s pozemným radarom. Magnetometer nasníma zmeny v magnetickom poli zeme v dôsledku archeologických štruktúr pod povrchom terénu. Pozemný radar dokáže poskytnúť 3-D zobrazenie týchto štruktúr na obrazovke počítača, vďaka schopnosti prieniku vysielaných elektromagnetických vĺn do hĺbky približne dvoch metrov. Najnovší vývoj umožňuje dokonca využitie motorizovaných multisenzorových systémov a teda veľkoplošný prieskum rozsiahlych území. Archeologická interpretácia meraní sa spracúva na počítači: špeciálne programy „pospájajú“ nasnímané hodnoty zo vzduchu a zo zeme do virtuálneho 3D-priestoru. Archeológovia hodnoty kartograficky zmapujú a vyhodnotia stopy po archeologických nálezoch.

Okrem Carnunta mal LBI ArchPro pozoruhodné úspechy pri rozsiahlych výskumoch v lokalitách Svetového kultúrneho dedičstva – v Stonehenge (Británia) a vikingských náleziskách v Birke (Švédsko).

 

Ďaľšie informácie pod: http://archpro.lbg.ac.at

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List