Založenie Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885 sa stalo základným predpokladom výskumu Carnunta. GFC je jedným z najstarších zoskupení tohto druhu s mimoriadne bohatou tradíciou v tejto oblasti na území Rakúska a dôležitým záujmovým združením pre záležitosti archeológie v Carnunte.

© RSV

Otvorenie AMC 1904 (c) Dolné Rakúsko - Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg Otvorenie múzea 1904, (c) Spolková krajina Dolné Rakúsko

Prvé výkopové práce na nálezisku financovala Spoločnosť zo súkromných prostriedkov. Medzi členov patrili počas viac ako 130 rokov existencie až podnes významní predstavitelia cisárskej  rodiny, šľachty, meštianstva, vedy a hospodárstva.


Popri vedeckej činnosti stojí za zmienku, že na slávnostnom otvorení múzea Museum Carnuntuntinum 27. mája 1904 sa zúčastnil aj cisár Franz Joseph I.

© RSV

Socha pred múzeom pripomína návštevu cisára v roku 1904.

Spoločnosť už od svojho založenia v roku 1885 sústreďuje pozornosť na svoju cieľovú úlohu, t.j. podporu archeologického výskumu na najväčšom kultúrnom území na teritóriu dnešného Rakúska a na sprístupnenie jeho výsledkov širokej verejnosti. Spoločnosť považuje za rovnako dôležité trvalé zabezpečenie významných „svedkov“ histórie pre ďalšie generácie. ale aj sprostredkovanie aktuálnych informácií o výskumných projektoch.

Prostredníctvom cyklov prednášok, seminárov, vedeckých publikácií a správ a v úzkej súčinnosti s inštitúciami, sledujúcimi porovnateľné ciele, informuje svojich členov a všetkých záujemcov o archeológiu a príbuzné vedecké odbory o najnovších výsledkoch a vývoji archeologického výskumu, hlavne však pokiaľ ide o Carnuntum a okolie.