Projekt ISTER

ISTER (latinsky Hister, starogrécky Ἴστρος Istros) bol starorímsky názov Dunaja, resp. dolného toku Dunaja. Cieľom projektu je vizualizovať a oživiť starovekú cestnú sieť, ktorú vytvorili Rimania pozdĺž povodia Dunaja, a navrhnúť z nej eko-kultúrne trasy.

Projekt sa zaoberá územným rozmerom rímskych ciest a chodníkov ako uceleného nadnárodného prvku, ktorý presahuje hranice štátov Podunajska a poskytuje relevantný priestor na výmenu a spoločný rozvoj. Hlavným cieľom projektu ISTER je teda (znovu)objavenie alebo oživenie starovekej rímskej cestnej a sídelnej siete pozdĺž Dunaja a jej integrácia do spoločnej eko-kultúrnej trasy. Na zvýšenie miestnej atraktivity využíva projekt ISTER tri dôležité faktory:

1. zavedenie viacúrovňového riadiaceho reťazca na posilnenie prenosu vedomostí a inštitucionálnych kapacít zainteresovaných strán v podunajskom regióne prostredníctvom kolektívneho mapovania vedomostí.
2. využitie moderných nástrojov a technológií na zlepšenie nefyzickej dostupnosti, zviditeľnenia a zhodnotenia rímskej trasy a siete osád, ako aj vytvorenie tematickej kultúrnej trasy založenej na rímskom dedičstve.
3. Nové, integračné metódy na zlepšenie politického a regulačného rámca v podunajských regiónoch.


16 partnerov a 10 pridružených partnerov využíva svoju energiu a vedomosti na rozvoj eko-kultúrnych trás pre peších na úrovni rímskych ciest a osád, počnúc Porolissom (RO/SJ) až po prameň Dunaja (DE). Trvanie projektu je naplánované na roky 2020 až 2022.

Viac informácií o projekte nájdete na webových stránkach partnerov:

ISTER: http://www.interreg-danube.eu/
MNIT: https://www.mnit.ro/
URBASOFIA: https://urbasofia.eu/en/news/
AIM: https://apulum.ro/

© ISTER Project
© ISTER Project
  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.